- کسب مقام اول در مسابقات ملي پرنده های بدون سرنشین