- مراسم روز ملی مهندسی سال 94در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری