- ثبت نام کاندیدا های انجمن های علمی گروه مهندسی برق و رباتیک