بیمه حوادث دانشجویی


تاریخ ثبت : ۰۳-۰۳-۹۴
بازدید : ۱۷۶۹

بيمه دانشجويي

بيمه حوادث دانشجويي از طريق عقد قرارداد بين مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري و يكي از شركت هاي خدمات بيمه صورت مي گيرد كه دانشجو تا پايان دوره تحصيل تحت پوشش اين بيمه مي باشد. مدارک ذیل درصورت بروز حادثه تکمیل وبه واحد دانشجویی تحویل گردد.

 

مدارك لازم در صورت نقض عضو و ازكار افتادگي دائم ناشي از حادثه:

 • نامه معرفي دانشجو توسط امور دانشجويي (با شرح حادثه)
 • اصل صورتحساب بيمارستان (ممهور به مهر بيمارستان و تاييد مبلغ پرداختي به حروف)
 • كپي برابر اصل برگ شرح عمل از بيمارستان (درصورت داشتن عمل جراحي)
 • كپي برابر اصل برگ شرح بيهوشي
 • كپي برابر اصل برگ شرح حال، ويا شرح پرستاري از بيمارستان
 • كپي برابر اصل خلاصه پرونده از بيمارستان
 • اصل نسخ لوازم مصرفي اتاق عمل،دارو، آزمايش، راديولوژي و... از بيمارستان
 • كپي صفحه اول شناسنامه دانشجو
 • تهيه استشهاد محلي با شرح حادثه، امضاء و تلفن شاهدين با تاييد نيروي انتظامي بر روي آن (درصورتي كه بيمه شده در زمان وقوع حادثه، هدايت وسيله نقليه بر عهده نداشته باشد،ويا مقصر حادثه متواري شده باشد)
 • اصل يا كپي برابر اصل گزارش پليس و كروكي حادثه تصادف و راي نهايي دادگاه و...
 • گواهي دندانپزشكي مبني بر حادثه، عكس شكستگي دندان (هزينه تهيه عكس پرداخت مي شود)

مدارك لازم جهت دريافت هزينه سرپايي

 • نامه معرفي دانشجو توسط دانشگاه (با شرح حادثه)
 • كپي صفحه اول شناسنامه دانشجو
 • گواهي دكتر معالج (ذكر علت حادثه)
 • اصل قبض­هاي مبالغ پرداختي
 • گزارش راديولوژي
 • اصل و ريز نسخ دارو

 


بيمه دانشجويان:

بيمه حوادث دانشجويان از طريق موسسه يا يكي از شركت­هاي خدمات بيمه انجام مي­پذيرد كه دانشجو در صورت بروز حادثه تا پايان دوره تحصيل تحت پوشش اين بيمه مي­باشد كه با ارائه مدارك لازم در صورت بروز حادثه به واحد دانشجويي ،خسارت وارد شده تا سقف مشخص شده در قرارداد مبلغ مورد تاييدبه دانشجو پرداخت مي­گردد.

تاكنون 90مورد حادثه صورت گرفته كه با همكاري سازمان خدمات بيمه پاسخ­گوي دانشجويان محترم بوده­ايم.

تعداد حادثه

مبلغ پرداخت شده توسط سازمان خدمات بيمه

90

حدود 15000000000 ريال